Menighedsråd

Menighedsrådet i Sankt Knud Lavard Kirke
Et menighedsråd i det katolske bispedømme for Danmark fungerer efter vedtægter fra 2008, men menighedsråd har man i den katolske kirke haft siden 1970 som et resultat af Andet Vatikankoncils kirkelige reformer. Som vedtægterne siger, så er menighedsrådet ”organ for alle menighedsmedlemmers medansvar for menighedens liv og vækst, og det er dermed medansvarligt for løsningen af de opgaver af pastoral, karitativ og administrativ/økonomisk art, som hovedsagelig angår menigheden. Rådet kan træffe beslutning vedrørende disse opgaver, herunder om ansættelse og afskedigelse af personer i menighedens tjeneste.”

Menighedsrådets arbejde ledes af en formand, der vælges af menighedsrådet på dets første møde. I praksis mødes menighedsrådet en gang om måneden, og dels orienteres alle medlemmer om arbejdet i menighedens faste arbejdsgrupper, dels tages der aktuelle sager op til drøftelse og eventuel beslutning om, hvad der skal gøres. Samtidig kan ethvert medlem af menigheden fremsende forslag, som formanden kan sætte på dagsordenen til behandling ved et rådsmøde. Dette betyder, at menigheden gennem menighedsrådets medlemmer har mulighed for at påvirke menighedens udvikling og aktiviteter – såvel dem, der er rettet mod menighedens eget liv, som dem, der er rettet mod vores lokale omverden eller samfundet i øvrigt. Menighedsrådets møder er ikke offentlige, men der udarbejdes et referat efter hvert møde, og referatet findes på sognets hjemmeside samt på opslag i kirken, så alle kan følge med i, hvad der sker.

Menighedsrådets formand er:
Eric Maillet
E-mail: ericmaillet(at)gmail.com
Telefon: 53 35 00 46