Referat fra menighedsrådsmøde 5. maj 2018

1. Nyt fra Sognepræsten:

– Sognepræsten Informerede om de nye love om privatlivets beskyttelse (persondataloven).
– Organisten Thomas stopper. Ny organist søges. Organist til firmelsen er fundet.
– Der er kommet 2 nye medarbejdere til katekese.
– Ny festdag i kalenderen: 2. pinsedag – Maria Kirkens Moder.
– P. Alren holder ferie 15. juni – 13. juli (vikar Paul Marx).
– P. Alren er i Grønland 3. – 20. august (vikar Christian Noval)

2. Arbejdsområder / udvalg i menigheden:

a. Liturgi: P. Alren, Gunnar Lorenzen, Kristoffer Martinsen, Martin Ebert og korleder mv.
b. Katekese: Eric Maillet og Martin Ebert (firmelse) + 5 kateketer.
c. Kommunikation: P. Alren, Susanne Viby, Simon Rabbe, Jan Kozon, Jette Halle og Gunnar
Lorenzen.
d. Økonomi: Eric Maillet, Gerda Krarup og Michele Fejø.
e. Engelsk Menighed (koordinatorer): Fergus Clancy og Tummas Planck.
f. Vedligeholdelse: Tummas Planck og Kristoffer Martinsen:
Dokumentation af tidligere byggetekniske undersøgelser savnes. Tummas kontakter tidligere
menighedsråd.
g. Skolen (koordinator): Sebastian Horch.
h. Kirkeskat og Fundraising: Fergus Clancy og Martin Ebert.
i. Festudvalg: Tuulikki Albeck, Petrea Hannibal m.fl.
j. Arrangementer: Martin Ebert og Sebastian Horch.
k. Økumeni: Gerda Krarup.

Udvalgene kommer med forslag til menighedsrådet, men træffer ikke selv beslutning.
Personer i menigheden, som har interesse i udvalg, kontakter sognepræsten eller formanden.

3. Kirkerummets indretning:

Dette emne blev udsat til næste møde.

4. Kommende møder:

Onsdag den 23. maj klokken 19.30.
Tirsdag den 12. juni klokken 19.00.

5. Kommunikation til menigheden:

Menighedsrådet vil jævnligt informere menigheden ved korte møder under kirkekaffen.
Første menighedsinformationsmøde holdes søndag den 3. juni klokken ca. 11.15.

Nyt Menighedsråd

Det nye menighedsråd har på sit første møde den 11. april 2018 konstitueret sig således:

Formand: Eric H. Maillet
Næstformand: Fergus Clancy
Sekretær: Gunnar Lorenzen

Øvrige medlemmer er:
Tummas Asbjørn Planck
Martin Ebert
Michelle Marques Fejø
Sebastian Horch

Desuden blev Michele Fejø valgt som menighedens repræsentant i Pastoralrådet.

Vi opfordrer hele menigheden til med forbøn og støtte at slutte op om det nye menighedsråd.

 

Pastor Kings gravsted

Til orientering fra Bygge-og vedligeholdelsesudvalget:
Efter henvendelse fra et af sognets medlemmer har Jan Schou fra vores menighed nu velvilligt og med stor omhu istandsat det meget smukke egetræskrusifix på menighedens gravsted for afdøde sognepræst pastor King (død 1965) , og som i en årrække har dannet udgangspunkt for menighedens Alle Sjælesdags andagt på Sorgenfri Kirkegård.
Krusifixet var noget medtaget af vejr og vind og mærket af de mange år ..
Her vises lidt billeder af det nyrenoverede krusifix og forløbet i det private snedkerværksted:

K2K3
Jan Schou har tidligere med sit gode håndværk og i sit private træværksted hjulpet med istandsættelse af flere andre af vor katolske kirkes smukke krusifixer.
Vi vil på menighedens vegne gerne udtrykke vor store taknemmelighed for det fine arbejde.
M.h.p. Pastor Kings gravsted kan oplyses at gravstedet er blevet kendt “evigt bevaringsværdigt” af Fredningsmyndighederne, og nu er opsagt mhp overgang til fortsat bevaring og vedligeholdelse derfra i velholdt stand ved udgangen af dette år.

Pastor Kings grav 1